"
my etymology.com

Etymology of the Greek word ballein (βάλλω)

the Greek word ballein, βάλλω (to throw)
derived from the Proto-Indo-European root *gʷelə-

Derivations in Greek

diaballein, paraballein, ballistes, katabole, bolis, -bolos, taurobolion, akrobolistes, tribolos, blema, epiballein, metaballein, emballein, amphibolos, huperbole

Derivations in other languages

Italian ballodromia, Latin ballare, Latin Periballia, Latin Sporobolus, Latin fustibalus, Latin catabola© 2008 myetymology.com - Vox - Ετυμολογία