"
my etymology.com

Etymology of the English prefix eu-

the English prefix eu-
derived from the New Latin prefix eu-
derived from the Greek prefix eu-, εὐ-
derived from the Greek word eus

Derivations in English

euphotic, euthymia, eukaryote, euploid, eucarpic, euchromatin, euchromosome, euflavine, eugeosyncline, euhedral, eukinetics, eumelanin, eusocial, euthyroid, eucryptite, eugonic, euthermic© 2008 myetymology.com - Vox - the etymology of all words